KSU Santa #mgoblue  (at Sun Devil Stadium)

KSU Santa #mgoblue (at Sun Devil Stadium)